مهر 96
2 پست
شهریور 96
2 پست
مرداد 96
3 پست
تیر 96
4 پست
شهریور 94
6 پست
مرداد 94
8 پست
تیر 94
3 پست
کویر همیشه بارانی ست
نه امپراطورم و نه ستاره ای در مشت دارم اما خودم را با کسی که خیلی خوشبخت است اشتباه گرفته ام و